4. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

  • 1 Đánh giá

4. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:

a, Mất đoạn NST thường:

A. làm chết hoặc giảm sức sống của cá thể.

B. Tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

C. Không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh vật.

D. có thể chết khi còn là hợp tử.

b, Đột biến NST là

A. sự phân li không bình thường của NST xảy ra trong phân bào.

B. những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST

C. sự thay đổi trình tự sắp xếp các Nu trong ADN của NST.

D. những đột biến lệch bội hay đa bội.

Bài làm:

a, A

b, B

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021