Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

  • 1 Đánh giá

Bài 6: Trang 25 - SGK vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Bài làm:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi và ảnh của gương phẳng giống ở chỗ đều là ảnh ảo. Khác nhau ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021