Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ở phần ở đầu câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ở phần ở đầu câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài.

Bài làm:

  • Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
  • Câu chốt thâu tóm nội dung nghị luận trong bài: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta".

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021