Bản báo cáo của ai? Bạn đó báo cáo với ai? Bài báo cáo gồm những nội dung nào?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc bài, giải nghĩa và luyện đọc

5. Trả lời câu hỏi:

a. Hỏi: Bản báo cáo của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Trả lời: ....

b. Hỏi: Bài báo cáo gồm những nội dung nào?

Trả lời: ....

Bài làm:

a. Hỏi: Bản báo cáo của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Trả lời: Bản báo cáo của Chủ tịch hội đồng tự quản. Bạn báo cáo với tất cả các bạn trong lớp.

b. Hỏi: Bài báo cáo gồm những nội dung nào?

Trả lời: Bản báo cáo gồm có 2 phần nội dung:

  • Phần A: nêu nhận xét về các hoạt động của lớp như học tập, kỉ luật, lao động, công tác khác
  • Phần B: đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021