Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện từ sớm?

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏI luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Bằng chứng khoa học nào chứng tỏ Đông Nam Á là nơi có con người xuất hiện từ sớm?

2. Lập bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á theo nội dung sau: tên quốc gia, tên địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ?

Bài làm:

1. Đông Nam Á là nơi có xuất hiện con người từ sớm là vì căn cứ vào những dấu tích tìm được:

  • Ở ĐNA: tìm thấy nhiều dấu tích ở nhiều nơi: đảo Gia-va
  • Ở Việt Nam: những dấu tích tìm thấy ở nhiều nơi như Thâm Khuyên, Thẩm Hai, đặc biệt phát hiện những chiếc răng Người tối cổ cách đây khoảng 400 000 năm

2. Bảng thống kê các di tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á:

Tên quốc gia

Tên địa điểm tìm thấy dấu tích

Việt Nam

Thẩm Khuyên, Thẩm Hai( Lạng Sơn)

An Khê ( Gia Lai)

Xuân Lộc ( Đồng Nai)

Núi Đọ,Quan Yên ( Thanh Hóa)

Ma- lay-xi-a

Ni-a

Phi-lip-pin

Ta-bon

In-dô-ne-xia

Tri-nine ( Đảo Gia-va)

Li-ang Bua ( đảo Phio-rat)

Mi-an-ma

Pon-doong

Thái Lan

Tham Lót

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021