Các hỗn hợp sau là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất? a. Cà phê đá b. Nước khoáng

  • 1 Đánh giá

6/ Các hỗn hợp sau là hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất?

a. Cà phê đá

b. Nước khoáng

Bài làm:

a. Hỗn hợp đồng nhất

b. Hỗn hợp không đồng nhất

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021