Các nhóm cùng trao đổi để bổ sung, hoàn thiện sơ đồ sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Các nhóm cùng trao đổi để bổ sung, hoàn thiện sơ đồ sau:

Bài làm:

Bàn luận về việc học

Mục đích của việc học

Phương pháp học tập hiệu quả

- Học để có kiến thức

- Học phải đi đôi với hành

- Học để có được công việc tốt

- Khi nghe giảng cần tập trung, không sao nhãng

- Học để làm người

- Không học vẹt, không học để chống đối

- Học để xây dựng quê hương, đất nước

-….

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021