c) Ngoài mục đích để hỏi, câu nghi vấn có thể được dùng với mục đích nào khác? ...

  • 1 Đánh giá

c) Ngoài mục đích để hỏi, câu nghi vấn có thể được dùng với mục đích nào khác? Ở những trường hợp này, câu nghi vấn thường kết thúc bằng những dấu câu nào và người đối thoại có cần phải trả lời không?

Bài làm:

Ngoài mục đích để hỏi, câu nghi vấn có thể được dùng để:

- Diễn đạt hành động khẳng định.

- Diễn đạt hành động cầu khiến.

- Diễn đạt hành động phủ định.

- Diễn đạt hành động đe dọa.

- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

Ở những trường hợp này, câu nghi vấn thường kết thúc bằng dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm lửng (…) và người đối thoại không cần phải trả lời.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021