Các phần, các ý trong bài văn cần được sắp xếp và liên kết với nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

(3) Các phần, các ý trong bài văn cần được sắp xếp và liên kết với nhau như thế nào?

Bài làm:

Các phần, các ý trong bài văn cần phải được sắp xếp rõ ràng, mạch lạch, hợp lí và liên kết với nhau thật chặt chẽ. Tất cả các phần, các ý đều phải có sự liên kết với nhau về nội dung, tức là phải cùng hướng vào luận đề, vào việc nghị luận về đoạn thơ, bài thơ ấy.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2