Cách ghi công thức hóa học của một chất như thế nào? Công thức hóa học của các chất cho biết những điều gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Cách ghi công thức hóa học của một chất như thế nào?

2. Công thức hóa học của các chất cho biết những điều gì?

3. Vì sao từ 118 nguyên tố hóa học có thể tạo ra hàng chục triệu chất khác nhau?

Bài làm:

câu 1:

Công thức dạng chung của đơn chất Ax

  • A: Kí hiệu hóa học của nguyên tố tạo nên chất.
  • x: là số nguyên chỉ số nguyên tử của nguyên tố có trong 1 phân tử chất.

Công thức chung của hợp chất AxBy...

  • A,B... : Kí hiệu hóa học của nguyên tố tạo nên hợp chất.
  • x,y... : là số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử hợp chất.

Câu 2: Công thức hóa học cho biết:

  • Nguyên tố tạo ra chất
  • Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất
  • Xác định được phân tử khối của chất

Câu 3: Vì các nguyên tố kết hợp với nhau tạo ra chất mới, từ những chất mới lại phản ứng với nhau để tạo ra những hợp chất khác nhau, cứ như vậy ta sẽ thu được rất nhiều chất khác nhau.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST