Câu 5 trang 59 sgk: Chọn câu đúng

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 59:

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm

A. Là một đặc trưng vật lí của âm.

B. Là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. Vừa là đặc trưng vật lí vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. Là tần số âm

Bài làm:

Chọn đáp án B.

Giải thích: Bạn đọc tham khảo nội dung kiến thức trọng tâm tại đây.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021