Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (P1) . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Trong phương pháp kí hiệu, đế phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí , nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triến, người ta sứ dụng / cùng một kí hiệu nhưng khác nhau về

 • A. màu sắc.
 • B. diện tích (độ to nhó),
 • C. nét vẽ.
 • D. cà 3 cách trên.

Câu 2: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

 • A. phân bố theo luồng di chuyển.
 • B. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
 • C. phân bố theo những điểm cụ thể.
 • D. phân bố thanh từng vùng.

Câu 3: Trong phương pháp kí hiệu, sự khác biệt về qui mô và số lượng các hiện tượng cùng loại thường được biểu hiện bằng:

 • A. sự khác nhau về màu sắc kí hiệu
 • B. sự khác nhau về kích thước độ lớn kí hiệu
 • C. sự khác nhau về hình dạng kí hiệu
 • D. sự khác nhau về độ nét kí hiệu

Câu 4: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?

 • A. Đường giao thông.
 • B. Mỏ khoáng sản.
 • C. Sự phân bố dân cư.
 • D. Lượng khách du lịch tới.

Câu 5: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là:

 • A. các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá..
 • B. biên giới, đường giao thông..
 • C. các luồng di dân, các luồng vận tải..
 • D. các nhà máy, đường giao thông..

Câu 6: Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ

 • A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.
 • B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.
 • C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.
 • D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.

Câu 7: Phương pháp kỉ hiệu không chỉ xác định vị trí cua dối tưựng địa lí mà còn thể hiện được

 • A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyền cua đối tượng địa li.
 • B. Số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí
 • C. giá trị tồng cộng cùa đối tượng địa lí.
 • D. hướng di chuyền của đối tượng địa lí.

Câu 8: Trong bản đồ, khi the hiện mò sảt người ta dùng kí hiệu ▲, dây là dạng ki hiệu nào?

 • A. Kí hiệu lập thể.
 • B. Kí hiệu chữ.
 • c. Ki hiệu lượng hình.
 • D. Kí hiệu hình học.

Câu 9: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí nhưng khác nhau về mặt sô lượng (quy mô), người ta sứ dụng cùng một kí hiệu nhưng khác nhau về

 • A. màu sắc
 • B. nét vẽ.
 • C. diện tích (độ to nhỏ).
 • D. cá 3 cách trẽn.

Câu 10: Phương pháp đường chuyến động được dùng để thể hiện các đối tượng đi lí có đặc điểm

 • A. phân bố theo những điểm cụ thể.
 • B. phân bố theo luồng di chuyến,
 • C. phân bố phân tán, lẻ té.
 • D. phân bố thành từng vùng.

Câu 11: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được

 • A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.
 • B. số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.
 • C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.
 • D. hướng di chuyển của đối tượng địa lí.

Câu 12: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?

 • A. Kí hiệu tập thể.
 • B. Kí hiệu chữ.
 • C. Kí hiệu tượng hình.
 • D. Kí hiệu hình học.

Câu 13: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

 • A. màu sắc.
 • B. diện tích (độ to nhỏ).
 • C. nét vẽ.
 • D. cả ba cách trên.

Câu 14: Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể

 • A. phân bố theo những điểm cụ thể.
 • B. phân bố theo luồng di chuyển.
 • C. phân bố phân tán, lẻ tẻ.
 • D. phân bố thành từng vùng.

Câu 15: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí

 • A. có sự phân bố theo những điểm cụ thể.
 • B. có sự di chuyển theo các tuyến .
 • C. có sự phân bố theo tuyến.
 • D. có sự phân bố rải rác.

Câu 16: Nhận định đúng về sự thể hiện của phương pháp khoanh vùng là:

 • A. Thể hiện được sự phân bố của các đối tượng địa lí
 • B. Thể hiện được động lực phát triển của các đối tượng
 • C. Thể hiện sự phổ biến của 1 loại đối tượng riêng lẻ tách ra với các loại đối tượng khác
 • D. Thể hiện được qui mô của đối tượng.

Câu 17: Trên bản đồ tự nhiên, đối tượng địa lí nào sau đây không được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động ?

 • A. Hướng gió
 • B. Dòng biển
 • C. Dòng sông
 • D. Hướng bảo

Câu 18: Phương pháp chấm điếm được dùng đế thế hiện các đối tượng dịa lí có đặc điếm

 • A. phân bố thành vùng
 • B. phân bố theo luồng di chuyển,
 • C. phân bố theo những điểm cụ thể.
 • D. phân bố phân tán le té.

Câu 19: Trong phương pháp bán đồ - biểu đồ, để thể hiện giá trị tổng cộng cùa một đôi tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ, người ta dùng cách

 • A. đặt các kí hiệu vào phạm vi cúa các đơn vị lãnh thổ đó.
 • B. đặt các biêu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.
 • C. đặt các điếm chấm vào phạm vi của các đơn vị lãnh thố đó.
 • D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thố đó.

Câu 20: Để thể hiện các mỏ khoáng sản trên bán đồ, người ta thường dùng

 • A. phương pháp kí hiệu.
 • B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động,
 • C. phương pháp chấm điểm.
 • D. phương pháp bản đồ " biểu đồ.

Câu 21: Để thể hiện sự phần bố dân cư trên bản đồ, người ta thường dùng

 • A. phương pháp kí hiệu.
 • B. phương phảp kí hiệu đường chuyển động,
 • C. phương pháp chấm điểm.
 • D. phương pháp bản đồ - biểu đồ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (P2)
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021