Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (P1)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6 phần 1: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Vương triều Gup-fa do ai sáng lập? Vào thời gian nào?

 • A. Gup-ta sáng lập, vào đầu Công nguyên.
 • B. A-sô-ca sáng lập, vào thế kỉ II.
 • C. A-cơ-ba sáng lập, vào thế kỉ IV.
 • D. Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN.

Câu 2: Quá trình hình thành các nhà nước ở Ấn Độ mang màu sắc của:

 • A. phương Đông.
 • B. phương lây.
 • C. châu Âu.
 • D. châu Á.

Câu 3: Phật giáo được truyền bá rộng khắp dưới thời vua nào của Ấn Độ?

 • A. Bim-bi-sa-ra.
 • B. A-sô-ca.
 • C. A-cơ-ba.
 • D. Gúp-ta.

Câu 4: Một yếu tố văn hoá mới, đó là nền văn hóa nào được du nhập vào Ấn Độ trong thời kì của Vương triều Đê-li.

 • A. Văn hóa Thiên chúa giáo.
 • B. Văn hóa phương Đông.
 • C. Văn hóa phương Tây.
 • D. Văn hóa Hồi giáo.

Câu 5: Vương triểu Hac-sa tồn tại trong thời gian nào?

 • A. 319 – 467
 • B. 319 – 606
 • C. 606 – 647
 • D. 606 – 764

Câu 6: Ở Ấn Độ có sự giao lưu giữa hai nền văn hoá đó là nền văn hoá truyền thống Ấn Độ Hin-đu và Hồi giáo A-rập. Từ đó bắt đầu có sự giao lưu:

 • A. văn hóa phương Đông.
 • B. văn hóa phương Tây.
 • C. văn hóa Đông - Tây.
 • D. văn hóa Trung Quốc.

Câu 7: Vương triều Môn-gô ở Ấn Độ do người nước nào lập nên?

 • A. Người Ấn Độ
 • B. Người Thổ Nhĩ Kì
 • C. Người Mông Cổ
 • D. Người Trung Quốc

Câu 8: Thời Vương triều Hồi giáo Đê-li cũng là thời mà đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực:

 • A. Đông Bắc Á.
 • B. Đông Nam Á.
 • C.Tây Âu
 • D. Mĩ La-tinh.

Câu 9: Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường. Đó là chính sách của thời nào?

 • A. Gúp-ta.
 • B. Hồi giáo Đê-li.
 • C. Mô-gôn.
 • D. A-cơ-ba.

Câu 10: Vào khoảng thời gian nào nước Ma-ga-đa lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục?

 • A. Khoảng 1500 năm trước Công nguyên.
 • B. Khoảng 1000 năm trước Công nguyên.
 • C. Khoảng 1200 năm trước Công nguyên.
 • D. Khoảng 500 năm trước Công nguyên.

Câu 11: Thần nào dưới đây ở Ấn Độ được gọi là thần Bảo hộ?

 • A. Bra-ma.
 • B. SI-va.
 • C. Vi-snu.
 • D. In-đra.

Câu 12: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Ân Độ? Tương ứng với đời Vua nào?

 • A. Thế kỉ III TCN, tương ứng với vua A-sô-ca.
 • B. Thế kỉ l, tương ứng với vua Gúp-ta.
 • C. Thế kỉ IV, tương ứng với vua Hác-sa.
 • D. Thế kỉ VI TCN, tương ứng với vua Bim-bi-sa-Ta. ,

Câu 13: Ai được coi là ông vua kiệt xuất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ?

 • A. A-sô-ca.
 • B. Gúp-ta.
 • C. A-cơ-ba.
 • D. Hác-sa.

Câu 14: Khi A-sô-ca mất, đất nước Ấn Độ như thế nào?

 • A. Thống nhất gần hết bán đảo Ấn Độ
 • B. Đất nước trở nên hùng cường
 • C. Ấn Độ bị chia cắt, khủng hoảng
 • D. Ấn Độ bị mông cô xâm lược ngay

Câu 15: Trong 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân theo:

 • A. Ấn Độ giáo.
 • B. Phật giáo và Hin-đu giáo.
 • C. Ấn Độ giáo và Phật giáo.
 • D. Hồi giáo A-rập.

Câu 16: Sau thời kì phân tán loạn lạc (thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV), Ấn Độ được thống nhất lại dưới Vương triều nào?

 • A. Vương triều Gúp-ta.
 • B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
 • C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.
 • D. Vương triều Hác-sa.

Câu 17: Đến Vương triều nào, miền Bắc Ấn Độ được thống nhất trở lại, bước vào một thời kì phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ?

 • A. Vương triều Hồi giáo Đê-li
 • B. Vương triều Hac-sa
 • C. Vương triều A-sô-ca
 • D. Vương triêu Gúp-ta.

Câu 18: Dưới Vương triều Hồi giáo Đê-li (thế kỉ XI - XVI) đạo nào ở Ấn Độ bị cấm đoán nghiệt ngã?

 • A. Đạo Phật.
 • B. Đạo Thiên chúa.
 • C. Đạo Hin-đu.
 • D. Đạo Bà la môn.

Câu 19: Chữ viết San-skơ-rít (chữ Phạn) được hoàn thiện dưới thời vua nào ở Ấn Độ?

 • A. A-sô-ca.
 • B. A-cơ-ba.
 • C. Gúp-ta.
 • D. Hác-sa.

Câu 20: Vương triều Hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên?

 • A. Người Ấn Độ
 • B. Người Thô Nhĩ Kì.
 • C. Người Mông Cổ.
 • D. Người Trung Quốc.

Câu 21: Trong quá trình trị vì đất nước, A-cơ-ba đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ. Đó là những biện pháp gì

 • A. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo
 • B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo
 • C. Khôi phục và phát riển kinh tế Ấn Độ
 • D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 22: Ông vua đầu tiên mở đầu vương triều Mô-gôn là ai?

 • A. Gia-han-ghi-ta
 • B. A-cơ-ba
 • C. Ba-bua
 • D. A-sô-ca

Câu 23: Vương triểu Gup-ta có bao nhiêu đời vua? Trải qua bao nhiêu năm?

 • A. 7 đời vua - 120 năm.
 • B. 9 đời vua - 150 năm.
 • C. 8 đời vua - 140 năm.
 • D. 10 đời vua - 150 năm.

Câu 24: Đạo Phật ra đời vào thời gian nào ở Ấn Độ?

 • A. Thế kỉ III TCN.
 • B. Thể kỉ IV TCN.
 • C. Thế kỉ V TCN
 • D. Thể kỉ VI TCN.

Câu 25: Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, Vương triều nào được xem là giai đoạn thống nhất và thịnh vượng nhất?

 • A.Vương triều Gúp-ta.
 • B. Vương triều Hồi giáo Đê-li.
 • C. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn.
 • D. Vương triều Hác-sa.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (P2)
 • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021