Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Bài làm:

Câu 4: Cấu trúc của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào của tế bào người và động vật bao bên ngoài màng sinh chất.

  • Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau.
  • Chức năng của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào có nhiệm vụ giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhận thông tin.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021