Cho những thông tin sau và thực hiện yêu cầu:

  • 1 Đánh giá

b) Cho những thông tin sau và thực hiện yêu cầu:

Ban chấp hành liên chi đội của nhà trường vừa họp bàn kế hoạch tổ chức diễn đàn trao đổi về phương pháp tự học. Mỗi lớp cử 6 học sinh tiêu biểu (do hội đồng tự quản các lớp bầu chọn) trong đó có chủ tịch hội đồng tự quản và chi đội trưởng. Thời gian tổ chức 01 buổi. Lớp 6A trình bày tham luận về phương pháp tự học môn Toán, lớp 7B trình bày tham luận phương pháp tự học mông Khoa học tự nhiên, Lớp 8A trình bày tham luận phương pháp tự học môn Khoa học xã hội, Lớp 9A trình bày tham luận phương pháp tự học môn Ngữ văn. Lớp 9B trình bày tham luận phương pháp tự học các môn còn lại. Các đại biểu chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Tưởng tượng mình là liên đội trưởng, hãy viết một văn bản thông báo để toàn trường được biết và thực hiện (bổ sung thêm thông tin còn thiếu)

Bài làm:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS Cầu Giấy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số _12___/TB Ngày ...20... tháng ...01... năm 2019...

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức diễn đàn trao đổi về phương pháp tự học

Kính gửi: Các Chi đội TNTP Hồ Chí Minh trong toàn trường

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS Cầu Giấy, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường quyết định triển khai kế hoạch tổ chức diễn đàn trao đổi về phương pháp tự học. Để diễn đàn đạt kết quả tốt, Ban chỉ huy liên đội thông báo để các chi đội được biết và thực hiện tốt các nội dung sau:

Mỗi lớp cử 6 học sinh tiêu biểu (do hội đồng tự quản các lớp bầu chọn) trong đó có chủ tịch hội đồng tự quản và chi đội trưởng.

Lớp 6A trình bày tham luận về phương pháp tự học môn Toán, lớp 7B trình bày tham luận phương pháp tự học mông Khoa học tự nhiên, Lớp 8A trình bày tham luận phương pháp tự học môn Khoa học xã hội, Lớp 9A trình bày tham luận phương pháp tự học môn Ngữ văn. Lớp 9B trình bày tham luận phương pháp tự học các môn còn lại. Các đại biểu chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Đúng 8h ngày 30 tháng 01 năm 2019, tất cả đại biểu ăn mặc chỉnh tề, đúng nghi thức có mặt tại hội trường.

Diễn đàn trao đổi về phương pháp tự học là một sự kiện quan trọng trong nhà trường, Ban chỉ huy liên đội đề nghị các chi đội thực hiện nghiêm túc thô ng báo này.

Nơi nhận: Liên đội trưởng

- Như trên Nguyễn Văn A

- Hiệu trường (để báo cáo)

- BCH Đoàn trường (để báo cáo)

- Lưu

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021