Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

 • 1 Đánh giá

Viết

2. Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...)

 • Thu h....
 • Chim ....
 • Mới t...
 • L.... quanh

3. Chọn a hoặc b

a. Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm

- Nhát như tho

- Khoe như trâu

- Dư như hổ

Bài làm:

2. Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...)

 • Thu hoạch
 • Chim oanh
 • Mới toanh
 • Loanh quanh

3. Chọn a

a. Từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x (trình bày theo thứ tự từ trái sang phải)

Chọn oanh hoặc oach thay cho dấu ba chấm (...). Tìm từ ngữ gọi tên sự vật có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x

 • Con sên
 • Cây xấu hổ
 • Con sâu
 • Cây xương rông
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống