Chọn từ thích hợp để hoàn chỉnh thông tin trong các câu sau:

  • 1 Đánh giá

II. Thể tích mol phân tử của chất khí

1. Đọc tư liệu dưới đây ( SGK KHTN trang 36)

Bài tập

1. Chọn từ thích hợp để hoàn chình thông tin trong các câu sau:

Điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt độ ............, áp suất................

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ............ phân tử khí hay ............ mol chất khí

Ở đktc, thể tích của 1 mol chất khí bằng................ lít

Người ta quy ước ở điều kiện thường là ở nhiệt độ ......và áp suất...............

Bài làm:

Điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt độ 0oC, áp suất 1 atm

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6,022.1023 phân tử khí hay 1 mol chất khí

Ở đktc, thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít

Người ta quy ước ở điều kiện thường là ở nhiệt độ 20oC và áp suất 1 atm

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021