Chọn từ trong ngoặc thay cho ô vuông

  • 1 Đánh giá

Viết

2. Chọn từ trong ngoặc thay cho ô vuông:

(Một Cột, Bến Thành, Tràng Tiền, Hạ Long)

Chọn từ trong ngoặc thay cho ô vuôngChọn từ trong ngoặc thay cho ô vuông

3. Chọn a hoặc b

a. Chọn r, d, gi thay cho dấu ba chấm (...)

- Mùa gặt, đường làng phủ đầy ....ơm vàng.

- Mọi ...òng sông đều đổ về biển cả.

- Các chú bộ đội đang canh ...ữ biển trời Tổ quốc

b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm

Bàn tay ta làm nên tất ca

Có sức người, soi đá cung thành cơm

Bài làm:

2. Chọn từ trong ngoặc thay cho ô vuông:

  • Bức tranh 1: Một Cột
  • Bức tranh 2: Tràng Tiền
  • Bức tranh 3: Hạ Long
  • Bức tranh 4: Bến Thành

3. Chọn a

a. Chọn r, d, gi thay cho dấu ba chấm (...)

- Mùa gặt, đường làng phủ đầy rơm vàng.

- Mọi dòng sông đều đổ về biển cả.

- Các chú bộ đội đang canh giữ biển trời Tổ quốc.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống