Có người cho rằng thực hiện nếp sống kỉ luật làm cho con người mất tự do. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Bài tập b: Có người cho rằng thực hiện nếp sống kỉ luật làm cho con người mất tự do. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Tại sao?

Bài làm:

- Em không đồng ý với ý kiến như trên.

- Bởi vì: Kỉ luật không làm cho con người gò bó mà nó còn làm cho con người có tự do và được phát triển.

Nếu một tập thể mà không có tổ chức, quy luật thì sẽ trở thành hỗn độn, mọi người sẽ không ai làm việc được. Trong khi đó, nếu mọi người đều tôn trọng kỉ luật thì ai cũng sẽ yên tâm và tự do để làm việc, để sáng tạo.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021