Cùng đọc bảng dưới đây và sắp xếp các bước sử dụng bản đồ theo thứ tự 1, 2, 3, 4 sao cho hợp lí.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu cách sử dụng bản đồ

Cùng đọc bảng dưới đây và sắp xếp các bước sử dụng bản đồ theo thứ tự 1, 2, 3, 4 sao cho hợp lí.

Thứ tự

Các bước sử dụng bản đồ

Đọc tên bản đồ để biết đối tượng lịch sử, địa lí được thể hiện trên bản đồ là gì (nội dung bản đồ).

Tìm và xác định vị trí của các đối tượng lịch sử, địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu và màu sắc thể hiện.

Xem bảng chú giải để biết các kí hiệu, màu sắc thể hiện các đối tượng lịch sử, địa lí trên bản đồ.

Dựa vào bản đồ để trình bày diễn biến của các cuộc khởi nghĩa, chiến dịch lịch sử : tìm ra một số đặc điểm của các đối tượng địa lí và xác lập các mối liên hệ đơn giản giữa các đối tượng địa lí

Bài làm:

Thứ tự

Các bước sử dụng bản đồ

1

Đọc tên bản đồ để biết đối tượng lịch sử, địa lí được thể hiện trên bản đồ là gì (nội dung bản đồ).

2

Tìm và xác định vị trí của các đối tượng lịch sử, địa lí trên bản đồ dựa vào kí hiệu và màu sắc thể hiện.

3

Xem bảng chú giải để biết các kí hiệu, màu sắc thể hiện các đối tượng lịch sử, địa lí trên bản đồ.

4

Dựa vào bản đồ để trình bày diễn biến của các cuộc khởi nghĩa, chiến dịch lịch sử : tìm ra một số đặc điểm của các đối tượng địa lí và xác lập các mối liên hệ đơn giản giữa các đối tượng địa lí

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021