Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn Đáp án Mô đun 9 THCS

Nội dung
  • 7 Đánh giá

Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn là tài liệu mô đun 9 được Khoahoc.com.vn tổng hợp và chia sẻ. Tài liệu giúp thầy cô nhanh chóng chọn câu đáp án đúng, rút gọn thời gian hoàn thành bài tập tập huấn Module 9 THCS. Để tìm hiểu chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo nội dung chính dưới đây.

Câu hỏi ôn tập module 9

1. Chọn đáp án đúng nhất

Khái niệm “năng lực” theo CT GDPT 2018 là

Chọn-là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, … thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.  ✔ 

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên là hình thành và phát triển ở HS

Chọn-Năng lực khoa học tự nhiên, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu  

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát triển thành phần vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của năng lực khoa học tự nhiên, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh

Chọn-đề xuất hoặc tiếp cận với các tình huống thực tiễn.  

4. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực quan hay phương pháp dạy học trực quan trong môn Khoa học tự nhiên sẽ có ưu thế phát triển thành phần nào của năng lực khoa học tự nhiên?

Chọn-nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên  ✔ 

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn khoa học tự nhiên là

Chọn-mục tiêu dạy học môn Khoa học tự nhiên, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.  ✔ 

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dạy học môn Khoa học tự nhiên được cấu trúc trong bao nhiêu chủ đề khoa học?

Chọn-4  ✔ 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt trong môn Khoa học tự nhiên có:

Chọn-Tính mở hoặc tính giới hạn ✔ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình tổ chức thực hiện trong mỗi hoạt động học gồm có các bước

(1) Báo cáo, thảo luận

(2) Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(3) Kết luận, nhận định, định hướng

(4)Thực hiện nhiệm vụ học tập

Trình tự các hoạt động đó là:

Chọn-(2) →(4) →(1)→(3)  

9. Chọn đáp án đúng nhất

Với hai mô hình đánh giá sau đây

Chọn-Theo mô hình bên phải  ✔ 

10. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác biệt cơ bản giữa 3 công cụ thang đo, bảng kiểm, rubric là

Chọn-Số lượng các tiêu chí cần đánh giá và số lượng các mức độ đạt được của từng tiêu chí  

Câu hỏi cuối Nội dung 1 Module 9

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các đặc điểm của ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục có thể là

A. Tính phổ biến, tính thông minh, tính đa dạng

B. Tính hiện đại, tính thông minh, tính đa dạng

C. Tính đồng bộ, tính thông minh, tính hiệu quả ✔ 

D. Tính đồng bộ, tính phổ biến, tính đa dạng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số trong dạy học, giáo dục học sinh trung học cơ sở có thể bao gồm

A. Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm thí nghiệm ảo

B. Sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

C. Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử

D. Giáo trình, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp/file âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, thí nghiệm ảo

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học học sinh THCS đã tác động đến

A. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh giá

B. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, phương pháp dạy học

C. Hình thức dạy học, các thành tố của quá trình dạy học, cơ hội học tập, hình thức phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh

D. Hình thức dạy học, mục tiêu dạy học, hình thức phối hợp giữa nhà trường và gia đình HS

4. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ … trong câu sau đây:

“Dạy học có ứng dụng CNTT bậc phổ thông sẽ góp phần phát triển ở HS …”

A. Năng lực cốt lõi, năng lực CNTT, năng lực tiếng nước ngoài, 3 năng lực chung; phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất chăm chỉ

B. Năng lực đặc thù, năng lực tin học, năng lực tự chủ và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phẩm chất trung thực, phẩm chất trách nhiệm ✔ 

C. Năng lực đặc thù, năng lực CNTT, 3 năng lực chung; 5 phẩm chất chủ yếu

D. Năng lực cốt lõi, năng lực tin học, năng lực tiếng nước ngoài, ba năng lực chung; phẩm chất trách nhiệm, phẩm chất trung thực, phẩm chất yêu nước

5. Chọn đáp án đúng nhất

Việc ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục HS trung học cơ sở cần đảm bảo:

A. tính khách quan, tính sư phạm, tính vừa sức

B. tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính pháp lí ✔ 

C. tính khoa học, tính sư phạm, tính pháp lí, tính vừa sức

D. tính khách quan, tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn, tính pháp lí

Câu hỏi cuối Nội dung 2 Module 9

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết bị công nghệ và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục ở các trường trung học?

Chọn – Điện thoại được xem là một thiết bị công nghệ. Theo quy định mới nhất, HS được phép sử dụng điện thoại trong giờ học  ✔ 

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nguồn học liệu số, loại học liệu số trong dạy học THCS?

Chọn – Nguồn tranh ảnh trên là nguồn học liệu số miễn phí cho GV dạy học các môn khoa học tự nhiên  ✔ 

Câu 3: Dạng học liệu số nên ưu tiên sử dụng để giúp HS phát triển thành phần tìm hiểu tự nhiên của năng lực khoa học tự nhiên là:

Chọn – video, thí nghiệm ảo, bài trình chiếu đa phương tiện.  ✔ 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai về chức năng chính của một số phần mềm?

Chọn – Ưu thế của Google Forms là thiết kế các loại bài tập tự luận.  

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm triển khai nội dung dạy học, lưu trữ và đánh giá kết quả học tập?

Chọn – Phần mềm Google Drive cũng có ưu thế trong trình chiếu nội dung dạy học.  

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm MS PowerPoint?

Chọn – Phần mềm MS PowerPoint có thể giúp HS và GV cùng tổ chức các trò chơi tương tác.  ✔

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về PhET? 

Chọn – Tất cả các thí nghiệm ảo trên PhET đều có hỗ trợ tiếng Việt.  ✔ 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi lựa chọn phần mềm hỗ trợ hoạt động thiết kế, biên tập học liệu số?

Chọn – Có thể dùng phần mềm Mindomo để thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến.  ✔ 

Câu 9: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau: Phát biểu nào sau đây là sai khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học trực tiếp?

Chọn – HS có thể sử dụng phần mềm Yenka để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. ✔ 

Câu 10: Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Chọn – Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm ✔ 

Câu hỏi cuối Nội dung 3 Module 9

Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sử dụng các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT trong giáo dục phổ thông Việt Nam?

Chọn đáp án: Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược đã sử dụng hình thức dạy học trực tuyến thay thế trực tiếp.  ✔

2. Chọn đáp án đúng nhất

Với mô hình lớp học đảo ngược thì CNTT đóng vai trò quan trọng ở bước nào trong 4 bước tổ chức một hoạt động học?

Chọn đáp án: Bước 1 và bước 2  

3. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về việc lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập học liệu số cho hoạt động học?

Chọn đáp án: Phần mềm Paint có thể dùng để chỉnh sửa học liệu số, phần mềm Yenka dùng để biên tập dạng học liệu số hình ảnh.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Với hoạt động học trực tuyến có sử dụng thí nghiệm ảo trong môn Khoa học tự nhiên thì phát biểu nào sau đây là phù hợp?

Chọn đáp án: Các phần mềm nên sử dụng là PhET và Google Classroom  

5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không phù hợp khi sử dụng phần mềm trong triển khai hoạt động học theo hình thức trực tuyến hỗ trợ trực tiếp?

Chọn đáp án: Phần mềm Zalo, Facebook, Youtube không có tác dụng trong triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ trực tiếp ở cấp THCS.  

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lựa chọn, sử dụng phần mềm, thiết bị công nghệ triển khai tổ chức dạy học có ứng dụng CNTT?

Chọn đáp án: Phần mềm Zoom có thể thay thế cho phần mềm Google Classroom trong tổ chức dạy học trực tuyến, không ràng buộc về yếu tố trả phí. ✔ 

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT?

Chọn đáp án: Hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp có thể được áp dụng cho một phần của nội dung bài học hoặc chủ đề.  ✔ 

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Chọn đáp án: Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT.  ✔ 

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là sai về thiết bị dạy học và học liệu trong kế hoạch bài dạy?

Chọn đáp án: Thiết bị công nghệ và học liệu số không phải là thành phần của thiết bị dạy học và học liệu.  ✔ 

10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc sử dụng thiết bị công nghệ và học liệu số cho mỗi hoạt động học phải phù hợp với:

Chọn đáp án: sản phẩm học tập của HS, hoạt động của HS, PPDH/KTDH mà GV sử dụng. 

Câu hỏi cuối Nội dung 4 Module 9

Câu 1: Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Phát triển chuyên môn bản thân  ✔ 

Câu 2: Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học ✔  

Câu 3: Với mỗi hoạt động trong kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin theo chương trình ETEP thì cần có một số thông tin. Các thông tin cần phải có, bao gồm:

Loại hoạt động, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện, người phối hợp ✔  

Câu 4: Bên cạnh hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực CNTT theo quy định chương trình ETEP, GVPT cốt cán còn có thể hỗ trợ thường xuyên cho đồng nghiệp. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về hỗ trợ thường xuyên về ứng dụng CNTT cho đồng nghiệp:

Cần theo kế hoạch được phê duyệt bởi tổ trưởng chuyên môn  ✔ 

Câu 5: Để xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lí học sinh ở trường trung học cơ sở, GVPTCC cần hoàn thành:

5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS ✔  

Đáp án Module 9 THCS tất cả các môn được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần gợi ý trả lời chi tiết trên đây giúp thầy cô nhanh chóng hoàn thiện bài tập huấn cuối khóa module 9. Chúc thầy cô hoàn thành tốt nhất bài tập huấn Module 9 THCS.