Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS Sản phẩm cuối khóa Module 9 THCS

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu này nhằm gợi ý cho quý thầy cô hoàn thành tốt bài tập cuối khóa module 9 một cách tốt nhất. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ HỌC MÔ ĐUN 9

1. Xây dựng các học liệu số phục vụ cho một hoạt động học trong kế hoạch bài dạy môn Toán có ứng dụng CNTT ở cấp THCS đã có.

2. Mô tả cách sử dụng học liệu số trong hoạt động dạy học.

Sản phẩm 1

1. Học liệu số

TT

Học liệu

Định dạng

Tên file

1

Mô phỏng tỉ số lượng giác bằng phần mềm Geogebra

.ggb

SPS.020ba1.01.0202.BTCK.rar

2

Máy tính cầm tay giả lập

.exe

Sản phẩm 2.

Bản mô tả

Khung bản mô tả thực hiện ngắn như sau:

BẢN MÔ TẢ PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG HỌC TRONG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN BÀI DẠY: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

Môn học/Hoạt động giáo dục: TOÁN; Lớp: 9

Thời lượng thực hiện: 02 tiết

Hình thức: Trực tuyến

I. MỤC TIÊU

Phẩm chất, năng lực

Yêu cầu cần đạt

1. Năng lực

Năng lực tư duy và lập luận toán học

So sánh được các tỉ số giữa các cạnh trong tam giác vuông. Phát hiện được sự tương đồng giữa các tỉ số và thể hiện được kết quả của việc quan sát, từ đó học sinh phát hiện được định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Năng lực mô hình hoá toán học

Vận dụng được tỉ số lượng giác của góc nhọn để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn: Tính chiều cao tòa nhà, độ lớn góc tạo bởi thang và mặt đất

Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán

Sử dụng được máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn và số đo góc, cạnh.

2. Phẩm chất

Trách nhiệm

Có ý thức xây dựng và thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. Tích cực tham gia các hoạt động nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Học liệu số:

· Tisoluonggiac.ggb

· fx-580VN X Emulator.exe

- Thiết bị điện tử:

· Laptop cá nhân

· Bảng viết điện tử

· Điện thoại thông minh

2. Chuẩn bị của học sinh

- Cài đặt sẵn phần mềm trên máy tính cá nhân/điện thoại thông minh: Geogebra

- Tải học liệu số và cài đặt sẵn trên máy tính cá nhân/điện thoại thông minh:

· Tisoluonggiac.ggb

· fx-580VN X Emulator.exe (nếu HS chưa có máy tính cầm tay)

- Thiết bị điện tử:

· Điện thoại thông minh (có 4G)

· Máy tính cá nhân (hệ điều hành win7 trở lên)

· Bộ định tuyến (có sẵn wifi)

- Đồ dùng học tập cá nhân: thước thẳng, ê ke, máy tính cầm tay Casio FX580VNX.

III. Mô tả hoạt động học có ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm và học liệu số

Hoạt động 2. Hình thành định nghĩa Tỉ số lượng giác của góc nhọn (25 phút)

Phương pháp, kỹ thuật dạy học: Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm

Học liệu số: Slide trình chiếu, mô hình tỉ số lượng giác.

1. Mục tiêu:

- HS sử dụng mô hình tỉ số lượng giác để tính tỉ số giữa các cạnh của tam giác vuông, so sánh được các tỉ số giữa các cạnh trong tam giác vuông khi góc nhọn không đổi; nhận biết được tính bất biến của các tỉ số giữa các cạnh, từ đó hình thành các khái niệm sin, cos, tan, cotan của góc nhọn.

2. Nội dung.

Nhiệm vụ 1. HS thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1. Mở geogebra

- Bước 2. Vẽ một tam giác vuông rồi đánh dấu góc nhọn bất kì và ghi tên cạnh đối, cạnh kề của góc vừa đánh dấu.

Nhiệm vụ 2. HS thực hiện theo các bước sau:

Đáp án Module 9 THCS

- Bước 1. Mở học liệu số tisoluonggiac.ggb.

- Bước 2. Chọn góc nhọn B bất kì (nhập số đo vào ô trống)

- Bước 3. Thực hiện kéo thanh trượt để thay đổi độ dài AB (dẫn đến độ dài cạnh AC thay đổi theo)

- Bước 4. Quan sát kết quả trên màn hình rồi đưa ra nhận xét về giá trị của 4 tỉ số trên màn hình khi độ dài các cạnh của tam giác vuông thay đổi.

3. Sản phẩm.

Nhiệm vụ 1.

Đáp án Module 9 THCS

Nhiệm vụ 2.

Đáp án Module 9 THCS

4. Tổ chức hoạt động

- GV vẽ một tam giác vuông trên geogebra. Đánh dấu một góc nhọn trên hình vẽ. Giới thiệu cạnh huyền, cạnh đối và cạnh kề của góc nhọn vừa đánh dấu.

#1. Giao nhiệm vụ.

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Nhiệm vụ 1 trong phần Nội dung.

GV yêu cầu HS thực hiện Nhiệm vụ 2 trong phần Nội dung.

#2. Thực hiện nhiệm vụ.

HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 1 và nhiệm vụ 2 được giao trong Nội dung.

HS nếu gặp khó khăn thì chia sẻ màn hình để được GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

#3. Báo cáo, thảo luận.

- GV mời những HS đã giơ tay đăng ký báo cáo kết quả thực hiện bằng cách chia sẻ màn hình của HS.

#4. Kết luận

- GV nhận xét, đưa ra kết luận như trong Sản phẩm học tập.

- GV nhận định các tỉ số Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS trên mỗi hình của từng HS luôn không đổi mặc dù độ dài các cạnh thay đổi khi HS kéo thanh trượt AB, từ đó trình chiếu định nghĩa tỉ số lượng giác trên bảng như Nội dung sau:

I. Định nghĩa

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS         Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS           Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS

. Phương án đánh giá:

- PP: đánh giá qua sản phẩm học tập

- Công cụ: dùng Bảng kiểm đánh giá Sản phẩm học tập của HS.

Hoạt động 3. Vận dụng MTCT tính số đo của góc nhọn (15ph)

Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học thực hành

Phương tiện, học liệu: slide trình chiếu, máy tính cầm tay giả lập.

1. Mục tiêu:

- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) số đo của góc nhọn bằng máy tính cầm tay (MTCT).

2. Nội dung.

Nhiệm vụ 3. HS thực hiện bài tập sau:

Bài tập 2. Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết:

a) sinx = 0,2836

b) cotgx = 2,675

3. Sản phẩm học tập.

Bài tập 2.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS

a) x\approx 16^{o} 26'

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS

b) x\approx 20^{o} 30'

4. Tổ chức hoạt động.

- GV mở máy tính cầm tay giả lập và chia sẻ màn hình để hướng dẫn HS các thao tác bấm máy để thực hiện Ví dụ 1:
Tính số đo góc x (làm tròn đến phút) khi biết:

a) \sin x=\frac{3}{4}      b)\cos x=0,35         c) \tan x=2,154       d)\cot x=3,251

#1. Giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS thực hiện các bước sau:

· Bước 1. Mở MTCT thực/giả lập

· Bước 2. Thực hiện các thao tác bấm máy tính như quan sát trên màn hình chia sẻ của GV để thực hành Ví dụ 1

- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 2 như trong Nội dung.

- Sau khi thực hành xong, GV yêu cầu HS áp dụng để giải quyết bài tập 2.

#2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS thực hành bấm máy tính cầm tay thực (hoặc giả lập) theo như hướng dẫn của GV để thực hành Ví dụ 1.

- HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ 3 được giao trong Nội dung.

- HS nếu gặp khó khăn thì chia sẻ màn hình để được GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

#3. Báo cáo, thảo luận.

- GV mời những HS đã giơ tay đăng ký báo cáo kết quả thực hiện bằng cách chia sẻ màn hình của HS (nếu dùng MTCT giả lập), hoặc chụp hình kết quả trên MTCT (nếu sử dụng MTCT thực).

#4. Kết luận, nhận định.

- GV nhận xét về kết quả báo cáo của HS.

- GV đánh giá kết quả hoạt động của các HS vừa trình bày. Cho điểm cộng cá nhân nếu HS bấm MTCT đúng các bước và làm tròn đúng kết quả.

. Phương án đánh giá

- PP: đánh giá qua sản phẩm học tập

- Công cụ: dùng Bảng kiểm đánh giá Sản phẩm học tập.

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Toán THCS được Khoahoc được chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này quý thầy cô sẽ rút ngắn thời gian làm bài tập cuối khóa module 9 THCS. Ngoài ra thầy cô có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên được Khoahoc cập nhật liên tục.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 963
  • Lượt xem: 4.187
  • Dung lượng: 340,5 KB
Liên kết tải về