Đáp án phiếu bài tập tuần 1 đề B toán 3 tập một

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tìm :

a) Giá trị của là:

391 (Đ) 193 (S) 93 (S)

b) Giá trị của là:

100 (S) 101 (Đ) 95 (S)

c) Giá trị của là:

90 (S) 92 (Đ) 102 (S)

d) Giá trị của là:

28 (Đ) 30 (S) 32 (S)

2. Bình có số nhãn vở là: A. 31 nhãn vở

3.

Tìm một số, biết tổng của số đó và số nhỏ nhất có ba chữ số là: 120

10 (S) 20 (Đ) 30 (S)

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Hình vẽ bên có: Phiếu bài tập tuần 1 toán 3 tập 1 (đề B) C. 6 đoạn thẳng

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

a) Các số có ba chữ số khác nhau là: 123, 132, 213, 231, 312, 321

b) Số lớn nhất là: 321

Số nhỏ nhất là: 123

Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất là:

321 + 123 = 444

2. Bài giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số kg đường là:

215 + 26 = 241 (kg)

Đáp số: 241kg

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021