Đáp án phiếu bài tập tuần 25 đề B toán 3 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

60m (Đ) 58m (S) 70m (S)

2. Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau đáp án đúng:

a) 750 : 3 x 2 = 250 x 2

= 500 (X)

d) 240 : 2 x 2 = 120 x 2

= 240 (X)

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Chu vi khu đất đó là: B. 192m

b) Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 128m

Phần II

1.

a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: 40 phút.

b) Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong 10 giờ.

2. Bài giải:

Một can dầu chứa số lít dầu là:

75 : 5 = 15 ( lít)

9 can dầu chứa số lít dầu là:

15 x 9 = 135 ( lít)

Đáp số: 135 lít dầu.

3. Bài giải:

Một xe chở được số viên gạch là:

5940 : 3 = 1980 ( viên)

Tổ hai chở được tất cả số viên gạch là:

1980 x 5 = 9900 ( viên)

Đáp số: 9900 viên gạch.

4. Bài giải:

Một công nhân làm được số sản phẩm là:

4689 : 9 = 521 ( sản phẩm)

5 công nhân làm được số sản phẩm là:

521 x 5 = 2605 ( sản phẩm)

Đáp số: 2605 sản phẩm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021