Đề 9: Luyện thi THPTQG môn Lịch sử năm 2019

 • 1 Đánh giá

Đề 9: Luyện thi THPTQG môn Lịch sử năm 2019. Đề gồm 40 câu hỏi, các em học sinh làm trong thời gian 50 phút. Khi làm xong, các em sẽ biết số điểm của mình và đáp án các câu hỏi. Hãy nhấn chữ bắt đầu ở phía dưới.

Câu 1: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 • A. cách mạng tư sản.
 • B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
 • D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 2: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Chính quyền cách mạng non trẻ.
 • B. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.
 • C. Hơn 90% dân số không biết chữ.
 • D. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.

Câu 3: Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu?

 • A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.
 • B. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
 • C. Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy .
 • D. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Câu 4: Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946?

 • A. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.
 • B. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.
 • C. Nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp.
 • D. Quân ta khiêu khích Pháp.

Câu 5: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

 • A. triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.
 • B. họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.
 • C. có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc.
 • D. khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.

Câu 6: Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

 • A. Là điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
 • B. Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
 • C. Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước.
 • D. Thể hiện quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.

Câu 7: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

 • A. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.
 • B. Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khác.
 • C. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 • D. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

Câu 8: Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị?

 • A. Tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị lớn và có vai trò quyết định.
 • B. Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản.
 • C. Chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền.
 • D. Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.

Câu 9: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp?

 • A. Việt Nam và Pháp đều ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đàm phán.
 • B. Pháp được phép đem 15.000 quân vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay cho quân Trung Hoa Dân quốc.
 • C. Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ và nghị viện riêng.
 • D. Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia độc lập, có chính phủ, nghị viện riêng.

Câu 10: Tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 - 1949) là

 • A. cách mạng tư sản.
 • B. chiến tranh giải phóng dân tộc.
 • C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • D. cách mạng dân tộc dân chủ.

Câu 11: Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986)?

 • A. Xu thế hòa hoãn Đông - Tây từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.
 • B. Tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.
 • C. Sự vươn lên mạnh mẽ về kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.
 • D. Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978.

Câu 12: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp ở Đông Dương có điểm mới nào dưới đây?

 • A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.
 • B. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.
 • C. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
 • D. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.

Câu 13: Sau khi CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, những quốc gia nào còn kiên trì con đường CNXH?

 • A. Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia.
 • B. Việt Nam, Trung Quốc, Cu ba, Bắc Triều Tiên, Campuchia.
 • C. Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Lào, Cuba.
 • D. Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Cuba.

Câu 14: Chiến tranh lạnh kết thúc đã ảnh hưởng như thế nào đến Đông Nam Á?

 • A. Các quốc gia Đông Nam Á có điều kiện để phát triển kinh tế.
 • B. Mĩ mở rộng can thiệp vào Đông Nam Á.
 • C. Vị thế của ASEAN được nâng cao.
 • D. Vấn đề Cam puchia từng bước được tháo gỡ.

Câu 15: Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về tính chất của phong trào Cần vương?

 • A. Là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân.
 • B. Là phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
 • C. Là phong trào yêu nước mang tính dân tộc sâu sắc.
 • D. Là phong trào yêu nước mang tính dân chủ nhân dân.

Câu 16: Địa điểm nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất giữa ta và địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

 • A. Đồi A1,C1.
 • B. Cứ điểm Him Lam.
 • C. Sân bay Mường Thanh.
 • D. sở chỉ huy của địch.

Câu 17: Điều kiện quốc tế nào tạo điều kiện cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta có thể phát triển lên giai đoạn mới?

 • A. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh.
 • B. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.
 • C. Chủ nghĩa đế quốc suy yếu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
 • D. Chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á.

Câu 18: Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc là

 • A. cải cách Trung Quốc để cứu vãn tình thế.
 • B. đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa.
 • C. đánh đế quốc để thành lập Dân quốc, đánh phong kiến để chia ruộng đất cho dân cày.
 • D. đánh đuổi đế quốc, khôi phục Trung Hoa.

Câu 19: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống Pháp của Đảng đề ra trong năm 1946 - 1947 được thể hiện qua những văn kiện lịch sử nào?

 • A. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Tuyên ngôn độc lập”.
 • B. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Toàn quốc kháng chiến”, chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”.
 • C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”.
 • D. Chỉ thị “Toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Câu 20: Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920)?

 • A. Kết hợp vấn đề dân tộc và thời đại.
 • B. Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
 • C. Kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp.
 • D. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.

Câu 21: Trong Cao trào kháng Nhật cứu nước, khẩu hiệu nào đáp ứng nguyện vọng cấp bách của nông dân?

 • A. Xóa nợ, giảm tô.
 • B. Cơm áo và hòa bình.
 • C. Phá kho thóc giải quyết nạn đói.
 • D. Chia lại ruộng đất công.

Câu 22: Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam thời kì 1930- 1945?

 • A. Hội nghị Trung ương lần 8 (tháng 5/1941).
 • B. Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945).
 • C. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (tháng 11/1939).
 • D. Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945).

Câu 23: Nét khác biệt giữa trật tự hai cực Ianta với hệ thống Vecsxai - Oasinhtơn là

 • A. phân chia thành quả sau chiến tranh.
 • B. hình thành 2 phe TBCN và phe XHCN.
 • C. hình thành một trật tự thế giới mới.
 • D. thành lập được một tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.

Câu 24: Trong cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII, phái Lập hiến lên cầm quyền đã làm điều gì?

 • A. Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
 • B. Cải thiện đời sống của nhân dân lao động.
 • C. Lật đổ ngôi vua.
 • D. Xoa dịu sự căm phẫn của nhân dân.

Câu 25: Người Bồ Đào Nha chủ trương thực hiện các cuộc thám hiểm địa lí về hướng nào?

 • A. Nam.
 • B. Tây.
 • C. Bắc.
 • D. Đông.

Câu 26: Cuộc khởi nghĩa nào đã làm sụp đổ nhà Minh?

 • A. Khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng.
 • B. Khởi nghĩa Lý Tự Thành.
 • C. Khởi nghĩa Hoàng Sào.
 • D. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.

Câu 27: Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

 • A. Chiến thắng Đồng Xoài.
 • B. Chiến thắng Ba Gia.
 • C. Chiến thắng Bình Giã.
 • D. Chiến thắng Ấp Bắc.

Câu 28: Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là

 • A. nhà nước quân chủ lập hiến.
 • B. nhà nước quân chủ sơ khai.
 • C. nhà nước dân chủ cổ đại.
 • D. nhà nước quân chủ chuyên chế.

Câu 29: Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947 là gì?

 • A. Giam chân địch ở các đô thị.
 • B. Tiêu hao được nhiều sinh lực địch.
 • C. Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn.
 • D. Bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.

Câu 30: Mục tiêu của ta khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ

 • A. bước đầu làm phá sản kế hoạch Na - va, buộc Pháp phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • B. củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt - Trung.
 • C. giành và giữ quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
 • D. tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

Câu 31: Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

 • A. Đoàn kết toàn dân tộc.
 • B. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước.
 • C. Xây dựng quân đội hùng mạnh.
 • D. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.

Câu 32: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

 • A. Phong trào Đồng khởi 1959 - 1960.
 • B. Chiến thắng Ấp Bắc 1963.
 • C. Chiến thắng Vạn Tường 1965.
 • D. Chiến thắng trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967.

Câu 33: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) có đặc điểm gì?

 • A. Là cuộc khủng hoảng thừa, diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
 • B. Là cuộc khủng hoảng thiếu, kéo dài và trầm trọng nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
 • C. Là cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
 • D. Là cuộc khủng hoảng thừa, kéo dài và trầm trọng nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.

Câu 34: Điều kiện lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?

 • A. Quân Mĩ đã rút khỏi miền Nam, chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa.
 • B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.
 • C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
 • D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

Câu 35: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam những năm 1919 - 1925?

 • A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917.
 • B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • C. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai và Oasinhtơn.
 • D. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh.

Câu 36: Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?

 • A. Bán ruộng đất ở biên cương cho ngoại quốc thì xử chém.
 • B. Khi xa giá nhà vua đi qua mà xông vào hàng người đi kèm thì xử tội đồ.
 • C. Ăn trộm trâu, bò của dân thì bị phạt tiền.
 • D. Đào trộm đê đập làm thiệt hại nhà cửa, lúa má thì xử đồ, lưu.

Câu 37: Sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí người Mĩ trong nửa sau thế kỉ XX là

 • A. sự thất bại của quân đội Mĩ trên chiến trường I-rắc.
 • B. sự thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 • C. những cuộc đấu tranh của người da đen và người da đỏ.
 • D. vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Trung tâm thương mại Mĩ.

Câu 38: Điểm khác cơ bản của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại so với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là:

 • A. mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
 • B. mọi phát minh kĩ thuật đều phải bắt nguồn từ thực tiễn.
 • C. mọi phát minh kĩ thuật đều xuất phát từ nhu cầu chiến tranh.
 • D. mọi phát minh khoa học kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

Câu 39: Nhận xét nào là đúng về tình hình quân đội Việt Nam dưới triều Nguyễn?

 • A. Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
 • B. Trang bị phương tiện kĩ thuật còn rất lạc hậu kiểu trung cổ.
 • C. Đã đóng những chiếc tàu lớn và Trang bị vũ khí hiện đại.
 • D. Yếu kém nhất khu vực Đông Nam Á.

Câu 40: Nhân tố quyết định đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế là

 • A. vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.
 • B. chi phí cho quốc phòng rất thấp.
 • C. nguồn nhân lực có chất lượng, tính kỉ luật cao.
 • D. áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.
Xem đáp án
 • 23 lượt xem