Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép chính phụ: bút, thước, mưa, làm, ăn, trắng, vui, nhát

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 15 – SGK) Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép chính phụ: bút, thước, mưa, làm, ăn, trắng, vui, nhát.

Bài làm:

  • Bút chì
  • Thước kẻ
  • Mưa đá
  • Làm việc
  • Ăn tối
  • Trắng tinh
  • Vui vẻ
  • Nhát gan

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021