Điền từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ trống thích hợp: bảo quản, phương tiện, phơi khô, giảm, sinh vật, nước, kho lạnh, chế biến

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Điền từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ trống thích hợp:

bảo quản, phương tiện, phơi khô, giảm, sinh vật, nước, kho lạnh, chế biến

  • Khi bảo quản hạt giống cần phải....(1).......để nơi kín tránh ánh sáng.
  • Bảo quản rau xanh cần phải làm giảm lượng ……..(2)…….. để nơi thiếu oxi
  • Bảo quản rau xanh cần để trong ........(3)…...
  • Cơ sở của việc...(4)....sàn phẩm trồng trọt là.......(5).......hoạt động sinh lí, sinh hóa, hạn chế sự phá hoại của......(6)…...gây hại.
  • Ngoài việc sử dụng các dụng cụ,….(7).....truyền thống, người dân còn sử dụng các phương tiện........(8)......để thu hoạch, bảo quản, ….(9)....sản phẩm trồng trọt

Bài làm:

(1) phơi khô

(2) nước

(3) kho lạnh

(4) bảo quản

(5) giảm

(6) sinh vật

(7) phương tiện

(8) hiện đại

(9) chế biến

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021