Điền vào chỗ trống: s hay x? o hay ô?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

2. Làm bài tập dứơi đây vào vở:

Điền vào chỗ trống:

a. s hay x?

cây ...ào ....ào nấu lịch ....ử đối ....ử

b. o hay ô?

chín m....ng mơ m....ng hoạt đ....ng nước đ....ng

Bài làm:

a. cây sào xào nấu lịch sử đối xử

b. chín mọng mơ mộng hoạt động nước đọng

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021