Quan sát ảnh, tìm từ có vần ui hoặc uôi viết vào vở

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát ảnh, tìm từ có vần ui hoặc uôi viết vào vở

Bài làm:

  • Những từ có vần "ui" là: núi, lủi, chùi, củi, búi, túi, nui, bụi, đùi, gùi, mũi.
  • Những từ có vần "uôi" là: chuối, cuối, đuối, xuôi, buổi, đuôi, muỗi, ruồi, tuổi.

  • 263 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021