Điều các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: trang 141 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Điều các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống:

a) ...học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) ...bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) ...mải chơi, Tuấn không làm bài tập

Bài làm:

a) học giỏi, Nam được cô giáo khen.

b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.

c) Tại vì mải chơi, Tuấn không làm bài tập

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021