Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A - B, trả lời các câu hỏi ...

  • 1 Đánh giá

Đọc lát cắt địa hình

Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A - B, trả lời các câu hỏi sau:

  • Lát cắt A - B được cắt theo hướng nào?
  • Điểm cao nhất của lát cắt là bao nhiêu mét? Điểm thấp nhất của lát cắt là bao nhiêu mét?

Bài làm:

Trả lời:

  • Lát cắt A - B được cắt theo hướng Tây Bắc - Đông Nam
  • Điểm cao nhất của lát cắt là 1900m
  • Điểm thấp nhất của lát cắt là 800m
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021