Khúc Thừa dụ đã giành quyền tự chủ như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo

 • 1 Đánh giá

1. Họ Khúc giành quyền tự chủ

Khúc Thừa Dụ gây dựng nền tự chủ, Khúc Hạo củng cố nền tự chủ

 • Khúc Thừa dụ đã giành quyền tự chủ như thế nào?
 • Nêu nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo

Bài làm:

Khúc Thừa Dụ đã giành chính quyền tự chủ:

 • Năm 905 nhân cơ hội nhà Đường ngày càng suy yếu, Tiết độ sứ Độc Cô Tồn bị giáng chức, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân chiếm thành Đại La, tự xưng Tiết độ sứ.
 • Đầu năm 906, hoàng đế nhà Đường công nhận, phong Khúc Thừa Dụ là Tiết độ sứ An Nam.

Nội dung và ý nghĩa cải cách của Khúc Hạo:

 • Nội dung:
  • Chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ, bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch.
  • Lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán...
 • Ý nghĩa:
  • Xóa bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ. Cuộc sống của người Việt do người Việt cai quản, tự quyết định tương lai của mình.
  • Ngoài ra, việc làm đó còn chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã giành được quyền tự chủ. Đó là bước mở đầu của giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.
 • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều