Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

Bài làm:

Câu 1: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc đã giữ vững bản sắc văn hóa, để giữ gìn tiếng nói, phong tục tập quán của mình, đồng thời tranh thủ tiếp thụ những yếu tố tiến bộ, hợp lý của văn hóa Hán nhằm hoàn thiện và nâng cao nền văn hóa, văn minh của người Việt, củng cố tinh thần tự lực tự cường, tăng thêm ý chí đấu tranh giành độc lập tự chủ. Đây là giá trị to lớn nhất của sự nghiệp chuẩn bị cho công cuộc dựng nước sau khi giành được quyền tự chủ.

Câu 2: Những phong tục của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay là:

  • Thờ cúng tổ tiên
  • Tổ chức mở hội hằng năm
  • Ăn trầu, chôn người chết trong quan tài...
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều