Đọc phần chú thích sau bài thơ Qua đèo Ngang và dựa vào các kiến thức đã học hãy chỉ ra những đặc điểm của các thể thơ sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Đọc phần chú thích sau bài thơ Qua đèo Ngang và dựa vào các kiến thức đã học hãy chỉ ra những đặc điểm của các thể thơ sau:

  • Thất ngôn tứ tuyệt
  • Ngũ ngôn tứ tuyết
  • Thất ngôn bát cú

Bài làm:

Đặc điểm của:

  • Thất ngôn tứ tuyệt: bốn câu,mỗi câu 7 chữ,gieo vần ở chữ cuối của các câu 1,2,4 hoặc 2,4
  • Ngũ ngôn tứ tuyệt: 4 câu,mỗi câu 5 chữ,gieo vần ở chữ cuối câu 1,2,4 hoặc 2,4
  • Thất ngôn bát cú: 8 câu,mỗi câu 7 chữ.có gieo vần(chỉ 1 vần) ở chữ cuối của các câu 1,2,4,6,8.có phép đối giữa câu 3,4 và 5,6.có luật bằng trắc.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN