Đọc thông tin, quan sát hình ảnh, hãy: Cho biết những nét nổi bật về kinh tế, xã hội, tư tưởng ở nước Pháp trước cách mạng

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

a) Tình hình nước Pháp trước Cách mạng

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh, hãy:

  • Cho biết những nét nổi bật về kinh tế, xã hội, tư tưởng ở nước Pháp trước cách mạng.
  • Giải thích: Ba đẳng cấp là gì. Các đẳng cấp có vai trò như thế nào trong xã hội Pháp? Từ đó, cho biết nguyên nhân dẫn tới cuộc Cách mạng tư sản Pháp.

Bài làm:

Một số nét nổi bật về kinh tế, xã hội, tư tưởng ở nước Pháp trước cách mạng:

  • Về kinh tế: Cuối thế kỉ XVIII, về cơ bản Pháp vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, nạn đói thường xuyên xảy ra ở nông thôn. Công, thương nghiệp tuy kém phát triển hơn nước Anh song cũng đã có bước phát triển.
  • Về xã hội: Chế độ quân chủ chuyên chế lâm vào tình trạng khủng hoảng. Xã hội phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.
  • Về tư tưởng: Xây dựng hệ thống tư tưởng và lí luận xã hội của giai cấp tư sản. Trào lưu tư tưởng này ở Pháp vào thế kỉ XVIII được gọi là Triết học Ánh sáng.

Giải thích về ba đẳng cấp:

Xã hội phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Ba đẳng cấp này có những vai trò khác nhau trong xã hội Pháp. Tăng lữ và quý tộc chiếm khoảng 10% dân số nhưng có tất cả các đặc quyền đặc lợi, trong khi đó, đẳng cấp thứ ba chiếm đến 90% phải chịu tất cả gánh nặng của chế độ phong kiến chuyên chế. Chính sự đối lập này đã đẩy mâu thuẫn xã hội Pháp lên tới cao trào, trong đó, mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba (muốn xóa bỏ chế độ phong kiến) và hai đẳng cấp Tăng lữ và Quý tộc (muốn duy trì chế độ phong kiến).

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 8