Đọc thông tin, thảo luận trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

  • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu chính sách văn hóa các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta và những chuyển biến trong đời sống xã hội.

Đọc thông tin, thảo luận trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu sau:

  • Các triều đại phong kiến đưa người sang ở lẫn với nhân dân ta nhằm thực hiện âm mưu gì?
  • Nêu dẫn chứng chứng tỏ âm mưu các triều đại phong kiến phương Bắc muốn đồng hóa nhân dân ta nhưng cuối cùng bị thất bại.

Bài làm:

Các triều đại phong kiến đưa người sang ở lẫn với nhân dân ta nhằm thực hiện âm mưu muốn đồng hóa nhân dân ta muốn xóa bỏ những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt biến nước ta thành một phần lãnh thổ phương Bắc

Dẫn chứng chứng tỏ âm mưu các triều đại phong kiến phương Bắc muốn đồng hóa nhân dân ta nhưng cuối cùng bị thất bại:

  • Những giá trị văn hóa lâu đời của người Việt vẫn tồn tại và lưu truyền
  • Các làng xã, nhân dân ta vẫn sừ dụng tiếng nói tổ tiên và sinh hoạt thei nếp sống riêng, duy trì phát huy những phong tục cổ truyền như săm mình, thờ cúng tổ tiên, nhuộm răng đen, làm bánh giầy, bánh trưng,...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 6