Đồng băng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 – sgk địa lí 4

Đồng băng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

Bài làm:

Sông Hồng và sông Thái Bình là hai sống lớn nhất của miền Bắc. Khi gần đổ ra biển, nước sông chảy chậm đã làm cho phù sa lắng đọng thành các lớp dày. Qua hàng vạn năm, các lớp phù sa đó đã tạo nên đồng bằng châu thổ miền Bắc hay là đồng bằng Bắc Bộ.

=> Vậy đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021