Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

Bài làm:

  • Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ thú:
    • Bộ ăn sâu bọ: Các răng đều nhọn.
    • Bộ gặm nhấm: Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm.
    • Bộ ăn thịt: Răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bền và sắc

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021