Dựa vào đâu có sự phân ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 54 sgk Địa lí 6

Dựa vào đâu có sự phân ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Bài làm:

- Dựa vào Nhiệt độ phân ra: khối khí nóng và khối khí lạnh.

- Dựa vào mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền phân ra: khối khí đại dương và khối khí lục địa.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021