Dựa vào hảng số liệu: Diện tích đất nống nghiệp, dân sô' của cả nước và Đồng hằng sông Hồng, năm 2002.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 75 sgk Địa lí 9

Dựa vào hảng số liệu:

- Diện tích đất nống nghiệp, dân sô' của cả nước và Đồng hằng sông Hồng, năm 2002.

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Tiêu chí

Đất nông nghiệp

Dân số

Cả nước

9406,8

79,7

Đồng bằng sông Hồng

855,2

17,5

Bài làm:

Ta có:

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng là:

855200 : 17500000 = 0,048 (ha/người)

- Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước là:

9406800 : 79700000 = 0,118 (ha/người).

- Vẽ biểu đồ:

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

- Nhận xét: Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng rất nhỏ so với cả nước (chỉ bằng 41,6% so với bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của cả nước).

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021