Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tảng dân số và thay dổi cơ cấu dân số nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 sgk Địa lí 9

Phân tích ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số và thay đổi cơ cấu dân số nước ta?

Bài làm:

- Ý nghĩa của sự giảm tỉ lệ gia tăng dân số

  • Về kinh tế: góp phần vào tăng năng suất lao động, góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế đất nước, tăng thu nhập bình quân đầu người,...
  • Về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: tạo điều kiện để nâng cao về y tế, chữa bệnh, chăm sóc con cái, giáo dục, cải thiện đời sống, thụ hưởng các phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ,...
  • Về môi trường: giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống.

- Ý nghĩa của sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta

  • Thể hiện xu hướng chung là dân số nước ta hướng đến cơ cấu không còn trẻ.
  • Tỉ trọng cao của dân số ở nhóm tuổi 0-14 đặt ra những vấn đề cấp bách về văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cho số người đang bước vào tuổi lao động.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021