Dựa vào lược đồ 19.2 kết hợp với thông tin trong bài học, em hãy trình bày những điểm chính về diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo

  • 1 Đánh giá

2. Dương Đình Nghệ chống quân Nam Hán, củng cố nền tự chủ

  • Dựa vào lược đồ 19.2 kết hợp với thông tin trong bài học, em hãy trình bày những điểm chính về diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

Bài làm:

Diễn biến:

  • Mùa thu năm 930, quân Nam Hán xâm lược nước ta, Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống giặc.
  • Dương Đình Nghệ xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh tại làng Ràng ( Thiệu Dương, Thanh Hóa)
  • Năm 931, ông đem quân ra tấn công thành Đại La
  • Quân Nam Hán xin viện binh nhưng viện binh không kịp đến thì đội quân của Dương Đình Nghệ chiếm được Đại La, chủ động đón đánh quân tiếp viện do Trình Bảo cầm đầu
  • Quân Nam Hán đại bại, chủ tướng bị chém đầu.

Kết quả:

  • Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. Đất nước ta giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo