Em biết những quyền cơ bản của em và mọi người xung quanh?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Em biết những quyền cơ bản của em và mọi người xung quanh?

Bài làm:

Những quyền cơ bản của em và mọi người xung quanh là: quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin, tự do tín ngưỡng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021