Trong những việc sau, việc nảo nên làm, việc nào không nên làm? Vì sao?Hãy kể lại những hành động thẻ hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường em.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Trong những việc sau, việc nảo nên làm, việc nào không nên làm? Vì sao?

A. Quyên gớp ủng hộ đồng bào lũ lụt.

B. Giúp đỡ bà cơn nông dân tiêu thụ nỏng sản.

C. Không chơi với những bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn.

D. Khỏng đưa chất độc hại vào thực phẩm đề kinh doanh, buôn bán,..

E. Chăm sóc các thành viên trong gia đỉnh.

G. Nâng giá một só hàng hoá khi xảy ra địch bệnh.

2. Hãy kể lại những hành động thẻ hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường em. Em học tập được điêu gì từ các hành động đó?

3. Sau buổi học, Bình và Thân cùng đi bộ vẻ nhà. Bỗng có một người phụ nữ lại gần hỏi thăm đường. Binh định dừng lại thì Thân kéo tay Binh: “Thôi mình vẻ đi, muộn rồi, chỉ đường cho người khác không phải là việc của minh”. Bình đi theo Thân nhưng chân cứ như đừng lại không muốn bước.

a) Em đồng ÿ hay không đồng ý với lời nói và việc làm của Thân?

b) Theo em, trong trường hợp này, Bình nên xứ sự như thê nào?

4. Trong các câu tục ngữ, thành ngữ sau, câu nào nói vẻ tình yêu thương con người? Vì sao?

A. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

B. Mội miếng khi đới bằng một gói khi no.

C. Khỏng ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

D. Chị ngã em nâng.

E. Máu chảy ruột mềm.

G. Lá lành đùm lá rách.

Bài làm:

1. Việc không nên làm là: C. Không chơi với những bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn.

2. Hành động thẻ hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường em là:

Các bạn trường sau khi biết tin một bạn học sinh bị ung thư máu, ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức phong trào quyên góp giúp đỡ bạn. Em học tập được điều phải biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

3.

a. Em không đồng ý với lời nói và việc làm của Thân.

b. Theo em trong trường hợp này Bình lên dừng lại và chỉ đường cho người phụ nữ. Rồi sau đó giải thích cho Thân về lý do mình nên dừng lại giúp họ.

4. Tục ngữ, thành ngữ sau, câu nào nói vẻ tình yêu thương con người là: Lá lành đùm lá rách. Vì muốn trở thành một cái cây lớn thì khi lá này rách thì lá lành phải bảo vệ, đùm bọc có thế cây mới phát triển được.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều