Những nội dung nào trong thông tin trên cho thấy Quân đã tự tin vào bản thân?Theo em, tự nhận thức bản thân có ý nghĩa như thể nào đỗi với mỗi chúng ta?

  • 1 Đánh giá

2. Ý nghĩa của nhận thức bản thân

Đọc thông tin trả lời câu hỏi:

a. Những nội dung nào trong thông tin trên cho thấy Quân đã tự tin vào bản thân?

b) Theo em, tự nhận thức bản thân có ý nghĩa như thể nào đỗi với mỗi chúng ta?

Bài làm:

a. Những nội dung nào trong thông tin trên cho thấy Quân đã tự tin là: Quân xác định rõ mục tiêu của mình đặt mục tiêu quan trọng nhất là việc học.

b. Theo em, tự nhận thức bản thân có ý nghĩa:

Tự nhận thức đúng đắn về bản thân giúp chúng ta tin tưởng vào những giá trị của chính mình để phát huy những ưu điểm, hạn chế nhược điểm và kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021