Em hãy lập và thực hiện kế hoạch cá nhân về giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ mình theo các bước sau:

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Câu 1: Em hãy lập và thực hiện kế hoạch cá nhân về giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ mình theo các bước sau:

  • Tìm hiểu truyền thống của gia đình, dòng họ mình.
  • Lập kế hoạch chỉ tiết về giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp.

(Yêu cầu: dự kiến thời gian, các bước thực hiện, biện pháp thực hiện, người có thẻ hồ trợ)

  • Thực hiện kế hoạch đề ra.

Câu 2. Thử làm “Phóng viên nhí”

Em hãy phỏng vấn 3 người lớn tuổi trong dòng họ của em hoặc các dòng họ xung quanh về truyền thống của dòng họ mình. Sản phẩm của các em sẽ được trưng bày

trong lớp vào tuân học tiếp theo.

Gợi ý:

  • Lấy tin (phỏng vấn về đòng họ đó);
  • Lấy ảnh, tư liệu;
  • Viết bài báo.

Bài làm:

Gợi ý: Mỗi gia đình, dòng họ sẽ có những truyền thống khác nhau.

Do đó, mỗi học sinh tự thực hiện nhiệm vụ dựa theo từng bước gợi ý ở phần đề bài

Chúc các em thực hiện tốt!