Sưu tập tranh về quyền cơ bản của công dân. Tự nhận xét đánh gia về quyền cơ bản của mình.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Sưu tập tranh về quyền cơ bản của công dân.

2. Tự nhận xét đánh gia về quyền cơ bản của mình.

Bài làm:

2. Em đã thực hiện đầy đủ quyền cơ bản của mình như học tập, tự do ngôn luận, quyền tiếp nhận thông tin, được bảo vệ sức khoẻ...

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều