Hình ảnh và thông tin trên đây thê hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

Tìm hiểu những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013.

Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:

Mọi người có quyền bắt khả xâm phạm về đời sông riêng tứ, bí mật cả nhân và bí mật gia đình.

Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở. kiếm soát, thu giữ trái luật thư tin, điện thoại. điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác.

Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

a) Hình ảnh và thông tin trên đây thê hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản nào của công dân?

b) Em hiểu thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

Bài làm:

a. Hình ảnh và thông tin trên đây thể hiện quyền: quyền bắt khả xâm phạm về đời sông riêng tứ, bí mật cả nhân và bí mật gia đình. Mọi người có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Có quyền và nghĩa vụ học tập.

B. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp; quy định mối quan hệ cơ bản nhất giữa Nhà nước và công dân. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021