Lập kế hoạch cá nhân vẻ cách ứng phó với tình huông nguy hiểm từ thiên nhiên. Chia sẻ với các bạn trong lớp, trong nhóm về kế hoạch của mình.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Lập kế hoạch cá nhân vẻ cách ứng phó với tình huông nguy hiểm từ thiên nhiên. Chia sẻ với các bạn trong lớp, trong nhóm về kế hoạch của mình.

2. Mỗi nhớm xây đựng một thông điệp về cách học sinh ứng phó với tình huớng nguy hiểm từ thiên nhiên. Các nhóm giới thiệu thông điệp trước cả lớp.

3 Em cùng bạn lập đự án tuyên truyền vẻ phỏng ngửa tai nạn đo các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên, dành cho thiếu niên ở địa phương em đang sóng theo hướng dẫn:

Tên dự án.

Đối tượng dự án hướng tới.

Các tai nạn do nguy hiểm tử thiên nhiên cản phải phòng ngừa ở địa phương.

Cách phòng ngừa, ứng phó với nguy hiểm.

Bài làm:

1. Tìm hiểu thông tin về thảm họa và các hoạt động ứng phó thảm họa qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tìm hiểu các cách bảo vệ bản thân khi xảy ra thiên tai.

2. Xây dựng thông điệp Bảo vệ bản thân khỏi thiên tai.

3. Tên Dự án Tìm hiểu về ứng phó với tình huông nguy hiểm từ thiên nhiên.

Đối tượng dự án hướng tới: học sinh, sinh viên

Các tai nạn do nguy hiểm tử thiên nhiên cản phải phòng ngừa ở địa phương.

Cách phòng ngừa, ứng phó với nguy hiểm.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 6 Cánh diều