Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

  • 1 Đánh giá

Bài tập d: Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

- Chính phủ làm nhiệm vụ :

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

- Chính phủ do :

( 1 ) Nhân dân bầu ra ;

(2) Quốc hội bầu ra.

- Ủy ban nhân dân do :

( 1 ) uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra ;

(2) Nhân dân bầu ra ;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

Bài làm:

Chính phủ làm nhiệm vụ:

Đáp án: (2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

Chính phủ do:

Đáp án: (2) Quốc hội bầu ra

UBND do:

Đáp án: (3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021